Template-based Modeling Results for EAEH_ECOLI


  Submitted Primary Sequence

>Length 295
MSHYKTGHKQPRFRYSVLARCVAWANISVQVLFPLAVTFTPVMAARAQHAVQPRLSMGNTTVTADNNVEKNVASFAANAGTFLSSQPDSDATRNFITGMATAKANQEIQEWLGKYGTARVKLNVDKDFSLKDSSLEMLYPIYDTPTNMLFTQGAIHRTDDRTQSNIGFGWRHFSGNDWMAGVNTFIDHDLSRSHTRIGVGAEYWRDYLKLSANGYIRASGWKKSPDIEDYQERPANGWDIRAEGYLPAWPQLGASLMYEQYYGDEVGLFGKDKRQKDPHAISAEVTYTPVPLTQQ
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290
Download Primary Sequence

  Predicted Secondary Structure

>C-coil;H-helix;E-sheet
MSHYKTGHKQPRFRYSVLARCVAWANISVQVLFPLAVTFTPVMAARAQHAVQPRLSMGNTTVTADNNVEKNVASFAANAGTFLSSQPDSDATRNFITGMATAKANQEIQEWLGKYGTARVKLNVDKDFSLKDSSLEMLYPIYDTPTNMLFTQGAIHRTDDRTQSNIGFGWRHFSGNDWMAGVNTFIDHDLSRSHTRIGVGAEYWRDYLKLSANGYIRASGWKKSPDIEDYQERPANGWDIRAEGYLPAWPQLGASLMYEQYYGDEVGLFGKDKRQKDPHAISAEVTYTPVPLTQQ
CCHHHHHHHCHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCEEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEEEEEECCCEEEEEECCCEECCCCEEEEEEEEEEEECCCCEEEEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEEECCCEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEECCCCCCEEEEEEEEEEECCCCEEECCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCC
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290
Download Predicted 3-state Secondary Structure Types

  Predicted Solvent Accessibility

>0-buried to 9-exposed
MSHYKTGHKQPRFRYSVLARCVAWANISVQVLFPLAVTFTPVMAARAQHAVQPRLSMGNTTVTADNNVEKNVASFAANAGTFLSSQPDSDATRNFITGMATAKANQEIQEWLGKYGTARVKLNVDKDFSLKDSSLEMLYPIYDTPTNMLFTQGAIHRTDDRTQSNIGFGWRHFSGNDWMAGVNTFIDHDLSRSHTRIGVGAEYWRDYLKLSANGYIRASGWKKSPDIEDYQERPANGWDIRAEGYLPAWPQLGASLMYEQYYGDEVGLFGKDKRQKDPHAISAEVTYTPVPLTQQ
4421221221231321000100000000000000111111111112222222232222322222333212200200120031122322220032101210222013101300241020102000233232431100000000212200000100021223221000000000012210000000000021222111000001011310100000002011233133132122210200001020101111100010001001023010103333341120000101002122348
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290
Download Predicted Solvent Accessibility

  Top 10 Templates

RankMethodTemplateIdentityCoverageN-ZscoreThreading AlignmentMSHYKTGHKQPRFRYSVLARCVAWANISVQVLFPLAVTFTPVMAARAQHAVQPRLSMGNTTVTADNNVEKNVASFAANAGTFLSSQPDSDATRNFITGMATAKANQEIQEWLGKYGTARVKLNVDKDFSLKDSSLEMLYPIYDTPTNMLFTQGAIHRTDDRTQSNIGFGWRHFSGNDWMAGVNTFIDHDLSRSHTRIGVGAEYWRDYLKLSANGYIRASGWKKSPDIEDYQERPANGWDIRAEGYLPAWPQLGASLMYEQYYGDEVGLFGKDKRQKDPHAISAEVTYTPVPLTQQ
1PROSPECT22qdzA0.0540.9461.392threading_1QLL----------PGARDLNRIDDRQRKEQLQRDIERAFGVEGRLFDPAPLVQDYLNRPLDNEQLFLLVKALSAALYDRGLIDGKPLEGTRDRMMVFSAMNVFDIDQAIYNIRALPRVSLGMDNSGPGTPENGRYKYNASVTANDLGLYIGNRYYRDAGHDAERNYDLMYSVPLGRTDLQTGYSTYRNLLKTRYGQYQSAGNSRDTRSQFSVYGGLKLRQNKNYLAGTRLDVRGANAYFGDLSFTRVSRFNGSLAWTRYMALAGQPIQWQPGGAPRAPVWLYINAGLS------F
2HHPRED-l1i78_A0.1460.7191.048threading_2--------------------------------STETLSFTPDNINADIGKTKERVYLAE-------EGGRKV-----------S----------------------QL-DWFNNAIKGAINWDLMPQISIGSRGQDWMDSWTDTQNYANEFDLNIWLNEPNYRLGLMAGYQESR-YSFARGGSYIYSSEEGNGYQYIGLTGSYRYEDFELG--GTFKYSGWVESSDNDEHYDPKQNYYAVNAGYYVTPNAKVYVEGAWNRVTGNTS-LYDHNNNTSYNFITTAGLKYTF------
3PROSPECT23gjaA0.0770.8371.310threading_3ANF--------TFSPEEVARFPEEMTRRWNIIRRQLLDRSL-----------------AIYPDSNGKANI-------------SNYDRHLDIDLLAEHIMRPEIVDRVGSLIGRNLLCWRSEFFPKYQGDEGTDWHQATFAHATGKPQIIWPSDEGRPAFIGTITVWTAFTHSTEQN---GCLQLMPGTMNYDESAYP-------MVLKPGEAVIFWSNTMHASLPHTGSKTDYRMGFAARYVPVYPGTENLTEYGDGINLEKYGAVLTSGVDEYGHNRIARTSQRGYEFVPRQI
4PROSPECT21s8eA10.1050.7421.301threading_4MIHL------------------------------------------------------GYEQFHKPQREEEFAEAFKNALEIAHSSRPSPGTLKKAIALL---------QIPKEHSIPVFAIEGNLVRTQRGPS--VLNLLEDFGLVYVIGMRKEKVENEYLTSERLYLVKGVYKDLEIHGMKYMSSAWFEANKEILKRLFRPTDNAILMLHQGVREVSEARGEDYFEIGLGDLPEGYLYYALGHIHKR--------YETSYSGSPVVYPGSLERWVNKGFYIKPRFVE---IKV
5PROSPECT21by7A0.0850.9531.294threading_5EDLCVANT---LFALNLFKHLAKASPWSISSTMAMVYMGSRGSTEDQMAKVL-----QFNEVGAADKIHSSFRSLSSAINLLEKSASFREEYIRLCQKECAEEARKKINSWVKTQTKGKIPNLLPEGSVDGDTRMVLVNAVYEKKLYPFRVNSAQRTPVQMMYLREKLNIGYIEDLKAVSMFLLLPDEIADVSSKDKMAEDEVEVYIPQFKLEEHYELRSILRSMGMEDAFNKGRANFSGMSERNDLFLSEVFHQAMVDVNEEGTGPQFVADHPKITNCILFFGRFSSP------
6PROSPECT22opwA0.0590.8071.292threading_6IGEIVAEMDVPLHCRTEFSTQEEEQLRAQGSTDYFLSSGDKIRFFFEKGVFDEKGNFLVPPEKSINKIGHALHAHDPVFKSITHS----------------FKVQTLARSLGLQMPVVVQSMYIFKQPHF------------GGEVSPHQDASFLYTEPLGRVLGVWIAVEDATLEN---GCLWFIPGSHTSGVSR----------------RMVRAPPGTSFLGSEPARDNSLFVPTPVKSKQNLSDRSRQAYTFHLME--ASGTTWSPENWLQPTAE--------LPFPQLYT
7MUSTER2pn5A0.1050.9390.728threading_7LMALLENDIAKAKHAEVIQKGMTYLSNQNAYDLSIATMLNGHTMKEEALNKLIDMSFIDADKNENTTNPIETTAYALLSFVMAEKYTDGIPVMNWLVNQRSTQDTFVGLKALTKMNDYTVQLKYKKSAK----YFKI------SEQIDVE--NFVDIPEDTKKLEINVGGIGF----GLLEVVYQFNLNLVNFENRFQLDLEKQDYELRLKVCASYIPQLTDRRSNMALIEVTLPSGYVVDRNPISEQTKVNPIQKTEIRYGGTSVVLY--DNMGSERNCFTLTAYRRKVALKRP
8SPARKS1nqea0.0700.9660.623threading_8KTLYGALEHNFTDAWSGFVRGYGYDNRTNDTRKLYSQSWDAGLRYNGELIKSQLITSYSHSKDYNYATLDEMKQYTVQWANNVIVGHGSIGAGVDWQKQTTTPGTGYVEDGYDQRNTGIYLTGLQQVGDFTFEGAARSDDNSQFGRHGTWQTSAGWEFIEGYRFIASYGTSYKAPNLGQLYGFYGNPNLDPEKSKQWEGAFEGLTAGVNWRISGYR--NDVSDLIDYDDHTLKYYNGVEATANFDTGPL-THTVSYDYVDARNAIT---DTPLLRRAKQQVKYQLDWQ----LYD
9PROSPECT22p7jA0.0910.7461.292threading_9---------------NNVENTAKEALHQLAYTG--------------------------------REYNNIQDQIETISDLLGHSQSLYDYLRE--PSKANLTILENWSSVARNQKLYKQIRFLDTSG------TEKVRIKYDFKTSIAGPSLILRDKSARWGIELERDKGELVYPLSPSLRILPISVNSPVRDFHIELGFYIASPDESRLYGDIIPERSQFNFSNYPDIWPRVVSEQA-------------------GYSYSGEHLIAFSSIKFVSNEPLHLIIDL-SNEQLSK
10PPA-I2q0zX0.0830.7730.668threading_10LLQAHLSRQLSAELQSDTEEILSKAIRLIQACVDVLSSNGWLSPALAAELAQVTQAWSKDSYLKQLPHFTSEHIKRCTDKGVESVFDIEEDEERNALLQLTDSQIADVARFCNRYPNIELSYEVVDKDSIRSGGPVVVLVQLEREEE-----VTGPVIAPL------------FPQKREEGWWVVIGD--AKSNSLISIKRLTLQQKAKVKLDFVAPATG------------------AHNYTLYFSDAYGCDQEYKFSVDVKEA------------------------------

  Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 Download Model 2 Download Model 3 Download Model 4 Download Model 5
TM-score=0.386 to 1phoA
SCOP code=f.4.3.1
TM-score=0.471 to 2fr2A
SCOP code=b.60.1.8
TM-score=0.712 to 2fcuA
SCOP code=b.82.2.9
TM-score=0.771 to 1s8eA
SCOP code=d.159.1.4
TM-score=0.634 to 1k9oI
SCOP code=e.1.1.1