Template-based Modeling Results for FHUE_ECOLI


  Submitted Primary Sequence

>Length 729
MLSTQFNRDNQYQAITKPSLLAGCIALALLPSAAFAAPATEETVIVEGSATAPDDGENDYSVTSTSAGTKMQMTQRDIPQSVTIVSQQRMEDQQLQTLGEVMENTLGISKSQADSDRALYYSRGFQIDNYMVDGIPTYFESRWNLGDALSDMALFERVEVVRGATGLMTGTGNPSAAINMVRKHATSREFKGDVSAEYGSWNKERYVADLQSPLTEDGKIRARIVGGYQNNDSWLDRYNSEKTFFSGIVDADLGDLTTLSAGYEYQRIDVNSPTWGGLPRWNTDGSSNSYDRARSTAPDWAYNDKEINKVFMTLKQQFADTWQATLNATHSEVEFDSKMMYVDAYVNKADGMLVGPYSNYGPGFDYVGGTGWNSGKRKVDALDLFADGSYELFGRQHNLMFGGSYSKQNNRYFSSWANIFPDEIGSFYNFNGNFPQTDWSPQSLAQDDTTHMKSLYAATRVTLADPLHLILGARYTNWRVDTLTYSMEKNHTTPYAGLVFDINDNWSTYASYTSIFQPQNDRDSSGKYLAPITGNNYELGLKSDWMNSRLTTTLAIFRIEQDNVAQSTGTPIPGSNGETAYKAVDGTVSKGVEFELNGAITDNWQLTFGATRYIAEDNEGNAVNPNLPRTTVKMFTSYRLPVMPELTVGGGVNWQNRVYTDTVTPYGTFRAEQGSYALVDLFTRYQVTKNFSLQGNVNNLFDKTYDTNVEGSIVYGTPRNFSITGTYQF

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------600-------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670-------680-------690-------700-------710-------720
Download Primary Sequence

  Predicted Secondary Structure

>C-coil;H-helix;E-sheet
MLSTQFNRDNQYQAITKPSLLAGCIALALLPSAAFAAPATEETVIVEGSATAPDDGENDYSVTSTSAGTKMQMTQRDIPQSVTIVSQQRMEDQQLQTLGEVMENTLGISKSQADSDRALYYSRGFQIDNYMVDGIPTYFESRWNLGDALSDMALFERVEVVRGATGLMTGTGNPSAAINMVRKHATSREFKGDVSAEYGSWNKERYVADLQSPLTEDGKIRARIVGGYQNNDSWLDRYNSEKTFFSGIVDADLGDLTTLSAGYEYQRIDVNSPTWGGLPRWNTDGSSNSYDRARSTAPDWAYNDKEINKVFMTLKQQFADTWQATLNATHSEVEFDSKMMYVDAYVNKADGMLVGPYSNYGPGFDYVGGTGWNSGKRKVDALDLFADGSYELFGRQHNLMFGGSYSKQNNRYFSSWANIFPDEIGSFYNFNGNFPQTDWSPQSLAQDDTTHMKSLYAATRVTLADPLHLILGARYTNWRVDTLTYSMEKNHTTPYAGLVFDINDNWSTYASYTSIFQPQNDRDSSGKYLAPITGNNYELGLKSDWMNSRLTTTLAIFRIEQDNVAQSTGTPIPGSNGETAYKAVDGTVSKGVEFELNGAITDNWQLTFGATRYIAEDNEGNAVNPNLPRTTVKMFTSYRLPVMPELTVGGGVNWQNRVYTDTVTPYGTFRAEQGSYALVDLFTRYQVTKNFSLQGNVNNLFDKTYDTNVEGSIVYGTPRNFSITGTYQF
CCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCCEECCEECCEECCCCCHHHCCCEEEEECHHHHHHCCCCCHHHHHHCCCCEEECCCCCCCCEEEEECCCCCCEEECCEECCCCCCCCCCCCCCCCHHEEEEEEEECCHHHCCCCCCCCEEEEEEECCCCCCCCEEEEEEEEECCCCEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEECCCCCCEEEEEEEEEECCCCCCCCCCEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEECCCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCEECCCCCCCCCCEEEEEEEEECCCEEEEEEEEEEEEEEEECCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEECCCEEEEEEEEEEEEEECCEEEEEECCEEEEEEEEEEECCCCEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEECCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCEEEEECCCEEEEEEEEEEEEEECCCEEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCHHHEEEEEEEECCCCCCCEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCEECCCEEEEEEEEEEECCCCEEEEEEEECCCCCCEEEECCCCEEECCCEEEEEEEEEEC

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------600-------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670-------680-------690-------700-------710-------720
Download Predicted 3-state Secondary Structure Types

  Predicted Solvent Accessibility

>0-buried to 9-exposed
MLSTQFNRDNQYQAITKPSLLAGCIALALLPSAAFAAPATEETVIVEGSATAPDDGENDYSVTSTSAGTKMQMTQRDIPQSVTIVSQQRMEDQQLQTLGEVMENTLGISKSQADSDRALYYSRGFQIDNYMVDGIPTYFESRWNLGDALSDMALFERVEVVRGATGLMTGTGNPSAAINMVRKHATSREFKGDVSAEYGSWNKERYVADLQSPLTEDGKIRARIVGGYQNNDSWLDRYNSEKTFFSGIVDADLGDLTTLSAGYEYQRIDVNSPTWGGLPRWNTDGSSNSYDRARSTAPDWAYNDKEINKVFMTLKQQFADTWQATLNATHSEVEFDSKMMYVDAYVNKADGMLVGPYSNYGPGFDYVGGTGWNSGKRKVDALDLFADGSYELFGRQHNLMFGGSYSKQNNRYFSSWANIFPDEIGSFYNFNGNFPQTDWSPQSLAQDDTTHMKSLYAATRVTLADPLHLILGARYTNWRVDTLTYSMEKNHTTPYAGLVFDINDNWSTYASYTSIFQPQNDRDSSGKYLAPITGNNYELGLKSDWMNSRLTTTLAIFRIEQDNVAQSTGTPIPGSNGETAYKAVDGTVSKGVEFELNGAITDNWQLTFGATRYIAEDNEGNAVNPNLPRTTVKMFTSYRLPVMPELTVGGGVNWQNRVYTDTVTPYGTFRAEQGSYALVDLFTRYQVTKNFSLQGNVNNLFDKTYDTNVEGSIVYGTPRNFSITGTYQF


--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560-------570-------580-------590-------600-------610-------620-------630-------640-------650-------660-------670-------680-------690-------700-------710-------720
Download Predicted Solvent Accessibility

  Top 10 Templates

RankMethodTemplateIdentityCoverageN-ZscoreThreading AlignmentMLSTQFNRDNQYQAITKPSLLAGCIALALLPSAAFAAPATEETVIVEGSATAPDDGENDYSVTSTSAGTKMQMTQRDIPQSVTIVSQQRMEDQQLQTLGEVMENTLGISKSQADSDRALYYSRGFQIDNYMVDGIPTYFESRWNLGDALSDMALFERVEVVRGATGLMTGTGNPSAAINMVRKHATSREFKGDVSAEYGSWNKERYVADLQSPLTEDGKIRARIVGGYQNNDSWLDRYNSEKTFFSGIVDADLGDLTTLSAGYEYQRIDVNSPTWGGLPRWNTDGSSNSYDRARSTAPDWAYNDKEINKVFMTLKQQFADTWQATLNATHSEVEFDSKMMYVDAYVNKADGMLVGPYSNYGPGFDYVGGTGWNSGKRKVDALDLFADGSYELFGRQHNLMFGGSYSKQNNRYFSSWANIFPDEIGSFYNFNGNFPQTDWSPQSLAQDDTTHMKSLYAATRVTLADPLHLILGARYTNWRVDTLTYSMEKNHTTPYAGLVFDINDNWSTYASYTSIFQPQNDRDSSGKYLAPITGNNYELGLKSDWMNSRLTTTLAIFRIEQDNVAQSTGTPIPGSNGETAYKAVDGTVSKGVEFELNGAITDNWQLTFGATRYIAEDNEGNAVNPNLPRTTVKMFTSYRLPVMPELTVGGGVNWQNRVYTDTVTPYGTFRAEQGSYALVDLFTRYQVTKNFSLQGNVNNLFDKTYDTNVEGSIVYGTPRNFSITGTYQF
1MUSTER2w78A0.3300.9814.667threading_1LYRPEEVRNKRSSALEPNQAITELLAITISVAEAADSSVDLGATMITSNQLTITEDSGSYTPGTIATATRLVLTPRETPQSITVVTRQNMDDFGLNNIDDVMRHTPGITVSAYDTDRNNYYARGFSINNFQYDGIPSTARNGYSAGNTLSDMAIYDRVEVLKGATGLLTGAGSLGATINLIRKKPTHEF-KGHVELGAGSWDNYRSELDVSGPLTESGNVRGRAVAAYQDKHSFMDHYERKTSVYYGILEFDLNPDTMLTVGADYQDNDPKGSGWGSFPLFDSQGNRNDVSRSFNNGAKWSSWEQYTRTVFANLEHNFANGWVGKVQLDHKINGYHAPLGAIMGDWPAPDN-------------SAKIVAQKYTGETKSNSLDIYLTGPFQFLGREHELVVGTSASFSHWEGKSYWNLRYDNTTDDFINWDGDIGKPDWGTPSQYIDDKTRQLGSYMTARFNVTDDLNLFLGGRVVDYRVTGLNPTRESGRFIPYVGAVYDLNDTYSVYASYTDIFMPQDSWDSSNKLLEPDEGQNYEIGIKGEYLDGRLNTSLAYFEIHEENRAEEDALYNPTNPAITYAYKGIKAKTKGYEAEISGELAPGWQVQAGYTHKIIRDDSGKKVSTWEPQDQLSLYTSYKFKGLDKLTVGGGARWQGKSWQMVYNNPRSEKFSQEDYWLVDLMARYQITDKLSASVNVNNVFDKTYYTNIGTSASYGDPRNLMFSTRWDF
2SPARKS3qlba0.1930.8889.556threading_2-------------------------------------------------PDSATGPQAGYVAKRSLSGTKTDASLSEIPQSISVITRDQMDAQQVQSVNEALRYTAGVQANTTSQRFDTLSIRGFDVTTMLRDGLKGNTAQAW----PKVEAYGLERIDVLKGPASVLFGQNSPGGVVNQISKRPLDKP-FHEVQIQGGSFDRAQGQFDFSGPLDDEGQFLYRLVGLERDSGTQFDHIKDDKQYFAPSFTWKPNDDTSLTLLADYTQDT-FGAPRVFLPAQGTLLGNPNGRHNVFLDEPGLDNDRTQYSLGYLLEHRLNDVWSLNSSARYGHVNLLTNTASGMSL--------------APDLRTLNRAAYRFRIVGDTYSLDNNAQARWNLGSTQMVSLLGIDYRRTREDYYLRGGSAS--PIDIYNPVHHHHGVFDPSTPFTNTVQRADQVGVYAQQQFTFDEHWVLTVGGRQDRSSARDSGSKQDDEKFTYRTGLVYLADNGLAPYISYSTSFDPVLGTNFYGTPYKPTSAKQSEVGVKYQPPGIDSYITLSLFDLTQENVLTTDP------AQRLNKIQTGEINVRGIELEGKASLARGLDLLAALTYNDAEVSKSNKRPTDTPEKMASLWADYTLGPLSGLGFGAGVRYIGSTEADAANTQ-----RVPSYTLLDAAVHYDFDKGLRLAVNATNLTDKHYYEGCSTNCSAGYDRSVIASLRYRW
3PROSPECT21xkwA0.2910.8827.438threading_3------------------------------------------------------ESTSATQPPGVTTLGKVPLKPRELPQSASVIDHERLEQQNLFSLDEAMQQATGVTVQPFQLLTTAYYVRGFKVDSFELDGVPALLGNT---ASSPQDMAIYERVEILRGSNGLLHGTGNPAATVNLVRKRPQREF-AASTTLSAGRWDRYRAEVDVGGPLSASGNVRGRAVAAYEDRDYFYDVADQGTRLLYGVTEFDLSPDTLLTVGAQYQHIDSITN--MAGVPMAKDGSNLGLSRDTYLDVDWDRFKWDTYRAFGSLEQQLGGGWKGKVSAEYQEADSRLRYAGSFGAIDPQTGDG------------GQLMGAAYKFKSIQRSLDANLNGPVRLFGLTHELLGGVTYAQGETRQDTRFLNLPNTPVNVYRWDPHGVPRPQIGQYTSPGTTTTTQKGLYALGRIKLAEPLTLVVGGRESWWDQDTPTRFKPGRQFTPYGGLIWDFARDWSWYVSYAEVYQPP---------LSPVEGKTYETGIKGELADGRLNLSLAAFRIDLENNPQEDPDHPGPPNNPF-YISGGKVRSQGFELEGTGYLTPYWSLSAGYTYTSTEYLKDSQNDTFTPRHLLRLWSNYDLPQDRRWSVGGGLQAQSDYSVDYRGV----SMRQGGYALVNMRLGYKIDEHWTAAVNVNNLFDRTYYQSLSNNNRYGEPRSFNVSLRGAF
4PPA-I2w78A20.3470.9167.325threading_4-----------------------------------------------NQLGTITEDSGSYTPGTIATATRLVLTPRETPQSITVVTRQNMDDFGLNNIDDVMRHTPGITVSAYDTDRNNYYARGFSINNFQYDGIPSTRNVGYSAGNTLSDMAIYDRVEVLKGATGLLTGAGSLGATINLIRKKPTHEF-KGHVELGAGSWDNYRSELDVSGPLTESGNVRGRAVAAYQDKHSFMDHYERKTSVYYGILEFDLNPDTMLTVGADYQDNDPGSGWSGSFPLFDSQGNRNDVSRSFNNGAKWSSWEQYTRTVFANLEHNFANGWVGKVQLDHKINGYHAPLGAIMGDWPAPDN-------------SAKIVAQKYTGETKSNSLDIYLTGPFQFLGREHELVVGTSASFSHWEGKSYWNLRNYDNTDDFINWDGDIGKPDWGTPSQYIDDKTRQLGSYMTARFNVTDDLNLFLGGRVVDYRVTGLNPTRESGRFIPYVGAVYDLNDTYSVYASYTDIFMPQDSWDSSNKLLEPDEGQNYEIGIKGEYLDGRLNTSLAYFEIHEENRAEEDANSKPTNPAITYAYKGIKAKTKGYEAEISGELAPGWQVQAGYTHKIIRDDSGKKVSTWEPQDQLSLYTSYKFGALDKLTVGGGARWQGKSWQMVYNNPRSEKFSQEDYWLVDLMARYQITDKLSASVNVNNVFDKTYYTNIGFYASYGDPRNLMFSTRWDF
5HHPRED-l3efm_A0.3910.7724.956threading_5-------------------------------------------------EISDLEGTNAYTTEAMSTATGLTLSPRETPQSVSVVTRQQIEDQGLTDTGAILATAPGISVTRSDSNRYSFSARGFTIDNFQFDGLVSPILSQWNYGSTDMDAAIYDHVEIVRGATGLMTGSGNPSAAVNFVRKRPLRE-FAATFNASVGSWDYVRGDADISVPITEDGRIRSRLVAAYSQGD-----LDTRRRTFYGVVSADLTPDTVLTTSVEYQHNHSNG--------------------------PWARQDTEATTYFVDLTHRFTNDWKLRAAYSHTDGRYLMKHV-----------------------------FSNYDGNLDRDDIHFSLSAPFEAFGLRHEVALGWMSIDNHSDIQRYAM-----------------------TLSPADDVRTKQTGAYLVGRFALAEPLHLIVGDRWSDWKTKQMREYRIKNQFTPYAGLTYDINDTYTAYASYTEIFQPQNARDTSGGILPPIKSKSYELGLKAAYLEGRLNTSAALFQTRQDNLAQVIPGSSIGFPNMQASRAASGAKVEGIDLEASGQILPDWNIGASYTHFTTKDASGNPINTNHPRSLFKLYTTYRLPGLHRLTVGGGVDWQSRM--------------QDSYALVSLMARFDFNKKLSATLNVNNL------------------RNVMLNLRAQ-
6HHPRED-g2w16_A0.3310.9715.013threading_6LEPQAITELLRGTGASVDFQGNAITISVAEA---ADSSVDLGATMITSNQGTITEDSGSYTPGTIATATRLVLTPRETPQSITVVTRQNMDDFGLNNIDDVMRHTPGITVSAYDTDRNNYYARGFSINNFQYDGIPSTRNVGYSAGNTLSDMAIYDRVEVLKGATGLLTGAGSLGATINLIRKKPTH-EFKGHVELGAGSWDNYRSELDVSGPLTESGNVRGRAVAAYQDKHSFMDHYERKTSVYYGILEFDLNPDTMLTVGADYQDNDPKGSGWSSFPLFDSQGNRNDVSRSFNNGAKWSSWEQYTRTVFANLEHNFANGWVGKVQLDHKINGYHAPLGAIM-GDWPAPD------------NSAKIVAQKYTGETKSNSLDIYLTGPFQFLGREHELVVGTSASFSHWEGSYWLRNYNTDDFINWD---GDIGKPDWGTPSQYIDDKTRQLGSYMTARFNVTDDLNLFLGGRVVDYRVTGLNTIRESGRFIPYVGAVYDLNDTYSVYASYTDIFMPQDYRDSSNKLLEPDEGQNYEIGIKGEYLDGRLNTSLAYFEIHEENRAEEDALYNSTNPITYAYKGI-KAKTKGYEAEISGELAPGWQVQAGYTHKIIRDDSGKKVSTWEPQDQLSLYTSYKFKALDKLTVGGGARWQGKSWQVYNNPRRWEKFSQEDYWLVDLMARYQITDKLSASVNVNNVFDKTYYTNIGTSASYGDPRNLMFSTRWDF
7SP33qlba0.1960.8889.405threading_7-------------------------------------------------PDSATGPQAGYVAKRSLSGTKTDASLSEIPQSISVITRDQMDAQQVQSVNEALRYTAGVQANTTSQRFDTLSIRGFDVTGMLRDGLKGNTAQAW----PKVEAYGLERIDVLKGPASVLFGQNSPGGVVNQISKRPLDKP-FHEVQIQGGSFDRAQGQFDFSGPLDDEGQFLYRLVGLERDSGTQFDHIKDDKQYFAPSFTWKPNDDTSLTLLADYTQ-DTFGAPRVFLPAQGTLLGNPNVRHNVFLDEPGLDNDRTQYSLGYLLEHRLNDVWSLNSSARYGHVNLLTNTASGMSL--------------APDLRTLNRAAYRFRIVGDTYSLDNNAQARWNLGSTQMVSLLGIDYRRTREDYYLRGGSAS--PIDIYNPVHHHHGVFDPSTPFTNTVQRADQVGVYAQQQFTFDEHWVLTVGGRQDRSSARTDGSKQDDEKFTYRTGLVYLADNGLAPYISYSTSFDPVLGTNFYGTPYKPTSAKQSEVGVKYQPPGIDSYITLSLFDLTQENVLTTDP------AQRLNKIQTGEINVRGIELEGKASLARGLDLLAALTYNDAEVSKSGKRPTDTPEKMASLWADYTLPPLSGLGFGAGVRYIGSTEADAANTQ-----RVPSYTLLDAAVHYDFAKGLRLAVNATNLTDKHYYEGCLTNCSAGYDRSVIASLRYRW
8SAM-T992w78A0.3450.9476.137threading_8-------------------------AITISVAEAADSSVDLGATMITSNQLGITEDSGSYTPGTIATATRLVLTPRETPQSITVVTRQNMDDFGLNNIDDVMRHTPGITVSAYDTDRNNYYARGFSINNFQYDGIPTARNVGYSAGNTLSDMAIYDRVEVLKGATGLLTGAGSLGATINLIRKKPTH-EFKGHVELGAGSWDNYRSELDVSGPLTESGNVRGRAVAAYQDKHSFMDHYERKTSVYYGILEFDLNPDTMLTVGADYQDNDPKGSGWSGFPLFDSQGNRNDVSRSFNNGAKWSSWEQYTRTVFANLEHNFANGWVGKVQLDHKINGYHAPLGAIMGDWPAPDNS-------------AKIVAQKYTGETKSNSLDIYLTGPFQFLGREHELVVGTSASFSHWEGKSYWNLRNYDNTDDFINWDGDIGKPDWGTPSQYIDDKTRQLGSYMTARFNVTDDLNLFLGGRVVDYRVTGLNPTRESGRFIPYVGAVYDLNDTYSVYASYTDIFMPQDSRDSSNKLLEPDEGQNYEIGIKGEYLDGRLNTSLAYFEIHEENRAEEDALYNSTNPAITYAYKGIKAKTKGYEAEISGELAPGWQVQAGYTHKIIRDDSGKKVSTWEPQDQLSLYTSYKFKGLDKLTVGGGARWQGKSWQMVYNNPRSEKFSQEDYWLVDLMARYQITDKLSASVNVNNVFDKTYYTNIGFSASYGDPRNLMFSTRWDF
9MUSTER2w78A20.3470.9164.665threading_9-----------------------------------------------NQLGTITEDSGSYTPGTIATATRLVLTPRETPQSITVVTRQNMDDFGLNNIDDVMRHTPGITVSAYDTDRNNYYARGFSINNFQYDGIPSTARNGYSAGNTLSDMAIYDRVEVLKGATGLLTGAGSLGATINLIRKKPTHEF-KGHVELGAGSWDNYRSELDVSGPLTESGNVRGRAVAAYQDKHSFMDHYERKTSVYYGILEFDLNPDTMLTVGADYQDNDPKGSGWGSFPLFDSQGNRNDVSRSFNNGAKWSSWEQYTRTVFANLEHNFANGWVGKVQLDHKINGYHAPLGAIMGDWPAPDN-------------SAKIVAQKYTGETKSNSLDIYLTGPFQFLGREHELVVGTSASFSHWEGKSYWNLRYDNTTDDFINWDGDIGKPDWGTPSQYIDDKTRQLGSYMTARFNVTDDLNLFLGGRVVDYRVTGLNPTRESGRFIPYVGAVYDLNDTYSVYASYTDIFMPQDSWDSSNKLLEPDEGQNYEIGIKGEYLDGRLNTSLAYFEIHEENRAEEDALYNPTNPAITYAYKGIKAKTKGYEAEISGELAPGWQVQAGYTHKIIRDDSGKKVSTWEPQDQLSLYTSYKFKGLDKLTVGGGARWQGKSWQMVYNNPRSEKFSQEDYWLVDLMARYQITDKLSASVNVNNVFDKTYYTNIGTSASYGDPRNLMFSTRWDF
10SPARKS1xkwa0.2950.8827.445threading_10------------------------------------------------------ESTSATQPPGVTTLGKVPLKPRELPQSASVIDHERLEQQNLFSLDEAMQQATGVTVQPFQLLTTAYYVRGFKVDSFELDGVPALLGNT---ASSPQDMAIYERVEILRGSNGLLHGTGNPAATVNLVRKRPQREF-AASTTLSAGRWDRYRAEVDVGGPLSASGNVRGRAVAAYEDRDYFYDVADQGTRLLYGVTEFDLSPDTLLTVGAQYQHIDSITNMAGV--PMAKDGSNLGLSRDTYLDVDWDRFKWDTYRAFGSLEQQLGGGWKGKVSAEYQEADSRLRYAGSFGAIDPQTGD------------GGQLMGAAYKFKSIQRSLDANLNGPVRLFGLTHELLGGVTYAQGETRQDTRFLNLPNTPVNVYRWDPHGVPRPQIGQYTSPGTTTTTQKGLYALGRIKLAEPLTLVVGGRESWWDQDTATRFKPGRQFTPYGGLIWDFARDWSWYVSYAEVYQPP---------LSPVEGKTYETGIKGELADGRLNLSLAAFRIDLENNPQEDPDH-PGPPNNPFYISGGKVRSQGFELEGTGYLTPYWSLSAGYTYTSTEYLKGTRYSTFTPRHLLRLWSNYDLPQDRRWSVGGGLQAQSDYSVDYRGV----SMRQGGYALVNMRLGYKIDEHWTAAVNVNNLFDRTYYQSLSNNNRYGEPRSFNVSLRGAF

  Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 Download Model 2 Download Model 3 Download Model 4 Download Model 5
TM-score=0.841 to 1fi1A
SCOP code=f.4.3.3
TM-score=0.841 to 1fi1A
SCOP code=f.4.3.3
TM-score=0.879 to 1fi1A
SCOP code=f.4.3.3
TM-score=0.845 to 1fi1A
SCOP code=f.4.3.3
TM-score=0.839 to 1fi1A
SCOP code=f.4.3.3