Template-based Modeling Results for FLIC_ECOLI


  Submitted Primary Sequence

>Length 498
MAQVINTNSLSLITQNNINKNQSALSSSIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTSNIKGLTQAARNANDGISVAQTTEGALSEINNNLQRVRELTVQATTGTNSESDLSSIQDEIKSRLDEIDRVSGQTQFNGVNVLAKNGSMKIQVGANDNQTITIDLKQIDAKTLGLDGFSVKNNDTVTTSAPVTAFGATTTNNIKLTGITLSTEAATDTGGTNPASIEGVYTDNGNDYYAKITGGDNDGKYYAVTVANDGTVTMATGATANATVTDANTTKATTITSGGTPVQIDNTAGSATANLGAVSLVKLQDSKGNDTDTYALKDTNGNLYAADVNETTGAVSVKTITYTDSSGAASSPTAVKLGGDDGKTEVVDIDGKTYDSADLNGGNLQTGLTAGGEALTAVANGKTTDPLKALDDAIASVDKFRSSLGAVQNRLDSAVTNLNNTTTNLSEAQSRIQDADYATEVSNMSKAQIIQQAGNSVLAKANQVPQQVLSLLQG
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490
Download Primary Sequence

  Predicted Secondary Structure

>C-coil;H-helix;E-sheet
MAQVINTNSLSLITQNNINKNQSALSSSIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTSNIKGLTQAARNANDGISVAQTTEGALSEINNNLQRVRELTVQATTGTNSESDLSSIQDEIKSRLDEIDRVSGQTQFNGVNVLAKNGSMKIQVGANDNQTITIDLKQIDAKTLGLDGFSVKNNDTVTTSAPVTAFGATTTNNIKLTGITLSTEAATDTGGTNPASIEGVYTDNGNDYYAKITGGDNDGKYYAVTVANDGTVTMATGATANATVTDANTTKATTITSGGTPVQIDNTAGSATANLGAVSLVKLQDSKGNDTDTYALKDTNGNLYAADVNETTGAVSVKTITYTDSSGAASSPTAVKLGGDDGKTEVVDIDGKTYDSADLNGGNLQTGLTAGGEALTAVANGKTTDPLKALDDAIASVDKFRSSLGAVQNRLDSAVTNLNNTTTNLSEAQSRIQDADYATEVSNMSKAQIIQQAGNSVLAKANQVPQQVLSLLQG
CCEEEECCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCEEEECCCCCEEEEECCCCCCEEEEEEEECCHHHCCCCCEEECCCEEEEEEEEEEHHHHHHCCCCCCCCCHHHEECHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEECCCCCCHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHCCCCCCCCCCHHHHHEEEEEHHHHHHHCCCCCEEEEEEEECCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHCC
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490
Download Predicted 3-state Secondary Structure Types

  Predicted Solvent Accessibility

>0-buried to 9-exposed
MAQVINTNSLSLITQNNINKNQSALSSSIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTSNIKGLTQAARNANDGISVAQTTEGALSEINNNLQRVRELTVQATTGTNSESDLSSIQDEIKSRLDEIDRVSGQTQFNGVNVLAKNGSMKIQVGANDNQTITIDLKQIDAKTLGLDGFSVKNNDTVTTSAPVTAFGATTTNNIKLTGITLSTEAATDTGGTNPASIEGVYTDNGNDYYAKITGGDNDGKYYAVTVANDGTVTMATGATANATVTDANTTKATTITSGGTPVQIDNTAGSATANLGAVSLVKLQDSKGNDTDTYALKDTNGNLYAADVNETTGAVSVKTITYTDSSGAASSPTAVKLGGDDGKTEVVDIDGKTYDSADLNGGNLQTGLTAGGEALTAVANGKTTDPLKALDDAIASVDKFRSSLGAVQNRLDSAVTNLNNTTTNLSEAQSRIQDADYATEVSNMSKAQIIQQAGNSVLAKANQVPQQVLSLLQG
320100000200101211231122022001201211301203000000000310112120021003103200000110230022012002201200132241312321131013104100320120122031201101133120201101433220201021121320223111022221011101010100111232322112201111111001111112011111011111211001110310101112322221000100112123222121111110011121121101011110111112121131222210113222222221222221000111111112112221001002111220321011110201100112112221122211321111110201201300220021022001202101110210021031012102301121220310221021122200210011000312312220121135
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490
Download Predicted Solvent Accessibility

  Top 10 Templates

RankMethodTemplateIdentityCoverageN-ZscoreThreading AlignmentMAQVINTNSLSLITQNNINKNQSALSSSIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTSNIKGLTQAARNANDGISVAQTTEGALSEINNNLQRVRELTVQATTGTNSESDLSSIQDEIKSRLDEIDRVSGQTQFNGVNVLAKNGSMKIQVGANDNQTITIDLKQIDAKTLGLDGFSVKNNDTVTTSAPVTAFGATTTNNIKLTGITLSTEAATDTGGTNPASIEGVYTDNGNDYYAKITGGDNDGKYYAVTVANDGTVTMATGATANATVTDANTTKATTITSGGTPVQIDNTAGSATANLGAVSLVKLQDSKGNDTDTYALKDTNGNLYAADVNETTGAVSVKTITYTDSSGAASSPTAVKLGGDDGKTEVVDIDGKTYDSADLNGGNLQTGLTAGGEALTAVANGKTTDPLKALDDAIASVDKFRSSLGAVQNRLDSAVTNLNNTTTNLSEAQSRIQDADYATEVSNMSKAQIIQQAGNSVLAKANQVPQQVLSLLQG
1MUSTER1ucuA0.5170.9783.848threading_1-AQVINTNSLSLLTQNNLNKSQSALGTAIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTANIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAA--TVTGYADTTIALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTVTGGKDGYYEVSVDKTNGEVTLAGGATSPLTGGLPATKNVQVANADLTEAKAALTAAGVTGTASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSAT-QNKDGSISINTTKYTADDG-TSKTALNKLGGADGKTEVVSIGGKTYAASKAEGHNFK-----AQPDLAEAAATTTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLGAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSVRSRIEDSDYATEVSNMSRAQILQQAGTSVLAQANQVPQNVLSLLR-
2SPARKS3k8va0.3630.6477.309threading_2-------------------------------------------DAAGLAISDRMTAQIKGLTQAQRNANDGISLAQTAEGALGEISNNLQRIRELAVQASNGTNTQTDRDALQAEVTQLQSEIQRVAEQTSFNGQKLLDGSFGVQFQIGANAGETIGVSK-IMNAQTASLGGSLTRTTSTIDATDLTKYDTAMAAGDLTINGVDVGKIDAASTAQERAAQLTEAINRVSSQTNVGASYDKTTGQVTLTSNAAIAVA----------------------------------------------------------------------------------GAANDATVAGWANNATTGTATTTTGINS--------------------------------LTVSSFTNAQQTITQIDNALKDINTARADLGAVQNRFTSTVANLQSMTENLSSARGRVTDADFASETANLSRAQILQQALEH------------------
3PROSPECT21io1a0.4080.7873.165threading_3--------------------------------------------------------NIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAATVTGYADTTIALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTVTGGTGKDGYYEVSVDKTNGEVTLAGGATSPLTGGLPATATEDVKNANADLTEAKAALTAAGVTGTASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSATQNKDGSISINTTKYTADDGTSKTALNKLGGADGKTEVVSIGGKTYAASKAEG-----HNFKAQPDLAEAAATTTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLAAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSAR---------------------------------------------
4PPA-I1ucuA0.4960.9843.546threading_4-AQVINTNSLSLLTQNNLNKSQSALGTAIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTANIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAATVTGYADTTIALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTVTGGTGKDGYYEVSVDKTNGEGGATSPLTGGLPATATEDVKNVQVANADLTEAKAALTAAGVTGTASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSATQNKDGSISINTTKYTADDGTSKTALNKLGGADGK-TEVVSIGGKTYAASKAEGHNFKAQPDLAEA-----AATTTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLGAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSVRSRIEDSDYATEVSNMSRAQILQQAGTSVLAQANQVPQNVLSLLR-
5HHPRED-l1ucu_A0.5380.9789.772threading_5-AQVINTNSLSLLTQNNLNKSQSALGTAIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTANIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAATVTGYADTTI--ALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTGGTGKDGYYEVSVDKNGEVTLAGGATSPLTGGATATEDVKNVQVANADLTEAKAALTAATGTASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSA-TQNKDGSISINTTKYTADDGT-SKTALNKLGGADGKTEVVSIGGKTYAASKAE-----GHNFKAQPDLAEAAATTTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLGAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSVRSRIEDSDYATEVSNMSRAQILQQAGTSVLAQANQVPQNVLSLLR-
6HHPRED-g1ucu_A0.5070.9828.323threading_6-AQVINTNSLSLLTQNNLNKSQSALGTAIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTANIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAATVTGYADTTIALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTVTGGTGKDGYYEVSVDKTNGEVTLAGGATSPLTGGLEDVKNVQVANADLTEAKAALTAAGVTGTASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSATQ-NKDGSISINTTKYTADDGTSKTALN-KLGGADGKTEVVSIGGKTYAASKAEGHNFKA-----QPDLAEAAATTTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLGAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSVRSRIEDSDYATEVSNMSRAQILQQAGTSVLAQANQVPQNVLSLLR-
7SP33k8va0.3630.6476.985threading_7-------------------------------------------DAAGLAISDRMTAQIKGLTQAQRNANDGISLAQTAEGALGEISNNLQRIRELAVQASNGTNTQTDRDALQAEVTQLQSEIQRVAEQTSFNGQKLLDGSFGVQFQIGANAGETIGVSK-IMNAQTASLGGSLTRTTSTIDATDLTKYDTAMAAGDLTINGVDVGKIDAASTAQERAAQLTEAINRV-------------SSQTNVGASYDKTTGQV-----------------------------------------------------------TLTSNAAIAVAGAAN----------DATVAGWANNATTGTATTTTGINS--------------------------------LTVSSFTNAQQTITQIDNALKDINTARADLGAVQNRFTSTVANLQSMTENLSSARGRVTDADFASETANLSRAQILQQALEH------------------
8SAM-T991ucuA0.4730.97610.119threading_8-AQVINTNSLSLLTQNNLNKSQSALGTAIERLSSGLRINSAKDDAAGQAIANRFTANIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAATVTGYADTTIALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTVTGGT----------GKDGYYEVSVDKTNGEVTLAGGATSPLTGGLPATATEDVKNVQVANADLTEAKAALTAAGVTGTASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSATQNKDGSISINTTKYTADDGTSKTALNKLGGADGKTEVVSIGGKTYAASKAEGHNFKAQPDTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLGAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSVRSRIEDSDYATEVSNMSRAQILQQAGTSVLAQANQVPQNVLSLLR-
9MUSTER2zbiB0.3180.5301.766threading_9-------------------------------------------------------------TQAQRNANDGISLAQTAEGALGEISNNLQRIRELAVQASNGTNTQTDRDALQAEVTQLQSEIQRVAEQTSFNGQKLLDGSFGVQFQIGANAGETIGVSKINAQTASLGG--------SLTRTTSTIDATDLT-----------------------------------------------------------------------KYDTAAAGDLTINGVDVG------KIDAASTAQERAAQLTEAINRVSSQTNVGASYDKTTGQVTLTSNAA---------IAVAGAANDATVAGWANNATTGTATTTTG-----------------------INSLTVSSFTNAQQTITQIDNALKDINTARADLGAVQNRFTSTVANL--------------------------------------------------------
10SPARKS1io1a0.4250.7855.682threading_10--------------------------------------------------------NIKGLTQASRNANDGISIAQTTEGALNEINNNLQRVRELAVQSANSTNSQSDLDSIQAEITQRLNEIDRVSGQTQFNGVKVLAQDNTLTIQVGANDGETIDIDLKQINSQTLGLDTLNVQQKYKVSDTAATVTGYADTTIALDNSTFKASATGLGGTDQKIDGDLKFDDTTGKYYAKVTVTGGTGKDGYYEVSVDKTNGEVTLAGGATSPLTGGLPATATEDVKNVQVANADLTEAKAALTAAGASVVKMSYTDNNGKTIDGGLAVKVGDDYYSATQNKDGSISINTTKYTADDGTSKTA-LNKLGGADGKTEVVSIGGKTYAASKAEGHN-----FKAQPDLAEAAATTTENPLQKIDAALAQVDTLRSDLAAVQNRFNSAITNLGNTVNNLTSAR---------------------------------------------

  Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 Download Model 2 Download Model 3 Download Model 4 Download Model 5
TM-score=0.897 to 1ucuA
SCOP code=e.32.1.1
TM-score=0.915 to 1ucuA
SCOP code=e.32.1.1
TM-score=0.568 to 1ucuA
SCOP code=e.32.1.1
TM-score=0.661 to 1ucuA
SCOP code=e.32.1.1
TM-score=0.913 to 1ucuA
SCOP code=e.32.1.1