Template-based Modeling Results for MBHM_ECOLI


  Submitted Primary Sequence

>Length 567
MSQRITIDPVTRIEGHLRIDCEIENGVVSKAWASGTMWRGMEEIVKNRDPRDAWMIVQRICGVCTTTHALSSVRAAESALNIDVPVNAQYIRNIILAAHTTHDHIVHFYQLSALDWVDITSALQADPTKASEMLKGVSTWHLNSPEEFTKVQNKIKDLVASGQLGIFANGYWGHPAMKLPPEVNLIAVAHYLQALECQRDANRVVALLGGKTPHIQNLAVGGVANPINLDGLGVLNLERLMYIKSFIDKLSDFVEQVYKVDTAVIAAFYPEWLTRGKGAVNYLSVPEFPTDSKNGSFLFPGGYIENADLSSYRPITSHSDEYLIKGIQESAKHSWYKDEAPQAPWEGTTIPAYDGWSDDGKYSWVKSPTFYGKTVEVGPLANMLVKLAAGRESTQNKLNEIVAIYQKLTGNTLEVAQLHSTLGRIIGRTVHCCELQDILQNQYSALITNIGKGDHTTFVKPNIPATGEFKGVGFLEAPRGMLSHWMVIKDGIISNYQAVVPSTWNSGPRNFNDDVGPYEQSLVGTPVADPNKPLEVVRTIHSFDPCMACAVHVVDADGNEVVSVKVL

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560
Download Primary Sequence

  Predicted Secondary Structure

>C-coil;H-helix;E-sheet
MSQRITIDPVTRIEGHLRIDCEIENGVVSKAWASGTMWRGMEEIVKNRDPRDAWMIVQRICGVCTTTHALSSVRAAESALNIDVPVNAQYIRNIILAAHTTHDHIVHFYQLSALDWVDITSALQADPTKASEMLKGVSTWHLNSPEEFTKVQNKIKDLVASGQLGIFANGYWGHPAMKLPPEVNLIAVAHYLQALECQRDANRVVALLGGKTPHIQNLAVGGVANPINLDGLGVLNLERLMYIKSFIDKLSDFVEQVYKVDTAVIAAFYPEWLTRGKGAVNYLSVPEFPTDSKNGSFLFPGGYIENADLSSYRPITSHSDEYLIKGIQESAKHSWYKDEAPQAPWEGTTIPAYDGWSDDGKYSWVKSPTFYGKTVEVGPLANMLVKLAAGRESTQNKLNEIVAIYQKLTGNTLEVAQLHSTLGRIIGRTVHCCELQDILQNQYSALITNIGKGDHTTFVKPNIPATGEFKGVGFLEAPRGMLSHWMVIKDGIISNYQAVVPSTWNSGPRNFNDDVGPYEQSLVGTPVADPNKPLEVVRTIHSFDPCMACAVHVVDADGNEVVSVKVL
CCCEEEECCCCCCCCEEEEEEEEECCEEEEEEEEEEEHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCHHHCCCHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEECCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEECCCCEEECCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHCEEECCHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEECHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEECCCCCEEEEEEECCCEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEEEEECCCCEEEEEEEC

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560
Download Predicted 3-state Secondary Structure Types

  Predicted Solvent Accessibility

>0-buried to 9-exposed
MSQRITIDPVTRIEGHLRIDCEIENGVVSKAWASGTMWRGMEEIVKNRDPRDAWMIVQRICGVCTTTHALSSVRAAESALNIDVPVNAQYIRNIILAAHTTHDHIVHFYQLSALDWVDITSALQADPTKASEMLKGVSTWHLNSPEEFTKVQNKIKDLVASGQLGIFANGYWGHPAMKLPPEVNLIAVAHYLQALECQRDANRVVALLGGKTPHIQNLAVGGVANPINLDGLGVLNLERLMYIKSFIDKLSDFVEQVYKVDTAVIAAFYPEWLTRGKGAVNYLSVPEFPTDSKNGSFLFPGGYIENADLSSYRPITSHSDEYLIKGIQESAKHSWYKDEAPQAPWEGTTIPAYDGWSDDGKYSWVKSPTFYGKTVEVGPLANMLVKLAAGRESTQNKLNEIVAIYQKLTGNTLEVAQLHSTLGRIIGRTVHCCELQDILQNQYSALITNIGKGDHTTFVKPNIPATGEFKGVGFLEAPRGMLSHWMVIKDGIISNYQAVVPSTWNSGPRNFNDDVGPYEQSLVGTPVADPNKPLEVVRTIHSFDPCMACAVHVVDADGNEVVSVKVL


--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530-------540-------550-------560
Download Predicted Solvent Accessibility

  Top 10 Templates

RankMethodTemplateIdentityCoverageN-ZscoreThreading AlignmentMSQRITIDPVTRIEGHLRIDCEIENGVVSKAWASGTMWRGMEEIVKNRDPRDAWMIVQRICGVCTTTHALSSVRAAESALNIDVPVNAQYIRNIILAAHTTHDHIVHFYQLSALDWVDITSALQADPTKASEMLKGVSTWHLNSPEEFTKVQNKIKDLVASGQLGIFANGYWGHPAMKLPPEVNLIAVAHYLQALECQRDANRVVALLGGKTPHIQNLAVGGVANPINLDGLGVLNLERLMYIKSFIDKLSDFVEQVYKVDTAVIAAFYPEWLTRGKGAVNYLSVPEFPTDSKNGSFLFPGGYIENADLSSYRPITSHSDEYLIKGIQESAKHSWYKDEAPQAPWEGTTIPAYDGWSDDGKYSWVKSPTFYGKTVEVGPLANMLVKLAAGRESTQNKLNEIVAIYQKLTGNTLEVAQLHSTLGRIIGRTVHCCELQDILQNQYSALITNIGKGDHTTFVKPNIPATGEFKGVGFLEAPRGMLSHWMVIKDGIISNYQAVVPSTWNSGPRNFNDDVGPYEQSLVGTPVADPNKPLEVVRTIHSFDPCMACAVHVVDADGNEVVSVKVL
1MUSTER2frvJ0.4460.9293.380threading_1--NKIVVDPITRIEGHLRIEVEVEGGKIKNAWSMSTLFRGLEMILKGRDPRDAQHFTQRACGVCTYVHALASVRAVDNCVGVKIPENATLMRNLTMGAQYMHDHLVHFYHLHALDWVNVANALNADPAKAARLANDLSPKKTT-TESLKAVQAKVKALVESGQLGIFTNAYFGHPAYVLPAEVDLIATAHYLEALRVQVKAARAMAIFGAKNPHTQFTVVGGCTNYDS------LRPERIAEFRKLYKEVREFIEQVYITDLLAVAGFYKNWAGIG-KTSNFLTCGEFPTDEYDLSRYTPQGVIWGNDLSKV-------DDFNPDLIEEHVKYSWYEGAGAHHPYKGVTKPKWTEFHGEDRYSWMKAPRYKGEAFEVGPLASVLVAYAKKHEPTVKAVDLVLKTLG------VGPEALFSTLGRTAARGIQCLTAAQEVEVWLDKLEANVKAGKDDLYTDWQYPT--ESQGVGFVNAPRGMLSHWIVQRGGKIENFQLVVPSTWNLGPRCAEGKLSAVEQALIGTPIADPKRPVEILRTVHSYDPCIACGVH---------------
2SPARKS1h2rl0.4480.9339.096threading_2YSGPIVVDPVTRIEGHLRIEVEVENGKVKNAYSSSTLFRGLEIILKGRDPRDAQHFTQRTCGVCTYTHALASTRCVDNAVGVHIPKNATYIRNLVLGAQYLHDHIVHFYHLHALDFVDVTAALKADPAKAAKVASSISPRKT-TAADLKAVQDKLKTFVETGQLGPFTNAYFGHPAYYLDPETNLIATAHYLEALRLQVKAARAMAVFGAKNPHTQFTVVGGVTC------YDALTPQRIAEFEALWKETKAFVDEVYIPDLLVVAAAYKDWTQYG-GTDNFITFGEFPKDEYDNSRFFKPGVVFKRDFKNIKPFD-------KMQIEEHVRHSWYEGAEARHPWKGQTQPKYTDLHGDDRYSWMKAPRYMGEPMETGPLAQVLIAYSQGHPKVKAVTDAVLAK------LGVGPEALFSTLGRTAARGIETAVIAEYVGVMLQEYKDNIAKGDNVICAPWEMP--KQAEGVGFVNAPRGGLSHWIRIEDGKIGNFQLVVPSTWTLGPRCDKNNVSPVEASLIGTPVADAKRPVEILRTVHSFDPCIACGVH---------------
3PROSPECT23myrB0.4880.9516.283threading_3--ERIVVDPITRIEGHLRIEAQMDGATIAQAYSSGTMVRGIETILKGRDPRDAWAFVQRICGVCTLVHGIASVRAVEDALRIELPLNAQLIRNLMIGAQYIHDHVMHFYHLHALDWVDVVSALSADPRATSELAQSISAWPKSSPGYFADTQKRIKTFVESGQLGIFANGYWGHPAYRLPPEANLMAVAHYLEALAWQRDTAKFHAIFGGKNPHPNF-VVGGVPSPIDLDSDSALNAKRLAEVRNLIQSMRTFVDQVYVPDTLAIAGFYKDWGERGEGLGNFLCYGDLPTGASLDTFLFPRGAILDRDLSTIHEVDLEATGE----IQEFVNHSWYEYSVGEYDRRGGVAPPYKQLDVSDGYSWLKAPRWKGRSVEVGPLARVLMLYATGHDQARELVDSTLSRL------DLPVDALYSTLGRTAARALESKILVDAMQGWYDGLIANVKSGDTKTFNETLWEWPSRAQGVGIMEAPRGALGHWIVIEDGRIANYQAVVPSTWNAGPRDGRGQAGAYEAALQDNHLVDVKQPIEILRTIHSFDPCIACAVH---------------
4PPA-I1ubmL0.4440.9333.884threading_4YSGPIVVDPVTRIEGHLRIEVEVENGKVKNAYSSSTLFRGLEIILKGRDPRDAQHFTQRTCGVCTYTHALASTRCVDNAVGVHIPKNATYIRNLVLGAQYLHDHIVHFYHLHALDFVDVTAALKADPAKAAKVASSISPRK-TTAADLKAVQDKLKTFVETGQLGPFTNAYFGHPAYYLDPETNLIATAHYLEALRLQVKAARAMAVFGAKNPHTQFTVVGGVTCYDA------LTPQRIAEFEALWKETKAFVDEVYIPDLLVVAAAYKDWT-QYGGTDNFITFGEFPKDEYDNSRFFKPGVVFKRDFKNIKPFDKMQ-------IEEHVRHSWYEGAEARHPWKGQTQPKYTDLHGDDRYSWMKAPRYMGEPMETGPLAQVLIAYSQGHPKVKAVTDAVLAKLG------VGPEALFSTLGRTAARGIETAVIAEYVGVMLQEYKDNIAKGDNVICAPWEMP--KQAEGVGFVNAPRGGLSHWIRIEDGKIGNFQLVVPSTWTLGPRCDKNKLSPVEASLIGTPVADAKRPVEILRTVHSFDPCIACGVH---------------
5HHPRED-l3myr_B0.5000.9450.101threading_5--ERIVVDPITRIEGHLRIEAQMDGATIAQAYSSGTMVRGIETILKGRDPRDAWAFVQRICGVCTLVHGIASVRAVEDALRIELPLNAQLIRNLMIGAQYIHDHVMHFYHLHALDWVDVVSALSADPRATSELAQSISAWPKSSPGYFADTQKRIKTFVESGQLGIFANGYWGHPAYRLPPEANLMAVAHYLEALAWQRDTAKFHAIFGGKNPH-PNFVVGGVPSPIDLDSDSALNAKRLAEVRNLIQSMRTFVDQVYVPDTLAIAGFYKDWGERGEGLGNFLCYGDLPTGADPATFLFPRGAILDRDLSTI-------HEVDLEEIQEFVNHSWYEYDRGLHPYEGQTNLEYDRLDVSDGYSWLKAPRWKGRSVEVGPLARVLMLYATGHDQARELVDSTLSRLD------LPVDALYSTLGRTAARALESKILVDAMQGWYDGLIANVKSGDTKTFNETLWEPSSRAQGVGIMEAPRGALGHWIVIEDGRIANYQAVVPSTWNAGPRDGRGQAGAYEAALQNHQLVDVKQPIEILRTIHSFDPCIACAVH---------------
6HHPRED-g3myr_B0.4950.9513.168threading_6--ERIVVDPITRIEGHLRIEAQMDGATIAQAYSSGTMVRGIETILKGRDPRDAWAFVQRICGVCTLVHGIASVRAVEDALRIELPLNAQLIRNLMIGAQYIHDHVMHFYHLHALDWVDVVSALSADPRATSELAQSISAWPKSSPGYFADTQKRIKTFVESGQLGIFANGYWGHPAYRLPPEANLMAVAHYLEALAWQRDTAKFHAIFGGKNPH-PNFVVGGVPSPIDLDSDSALNAKRLAEVRNLIQSMRTFVDQVYVPDTLAIAGFYKDWGERGEGLGNFLCYGDLPTGADPATFLFPRGAILDRDLSTIHEVDL----EATGEIQEFVNHSWYEYDRGLHPYEGQTNLEYDRLDVSDGYSWLKAPRWKGRSVEVGPLARVLMLYATGHDQARELVDSTLSRL------DLPVDALYSTLGRTAARALESKILVDAMQGWYDGLIANVKSGDTKTFNETLWEWPSRAQGVGIMEAPRGALGHWIVIEDGRIANYQAVVPSTWNAGPRDGRGQAGAYEAALQNHQLVDVKQPIEILRTIHSFDPCIACAVH---------------
7SP31h2rl0.4480.9338.826threading_7YSGPIVVDPVTRIEGHLRIEVEVENGKVKNAYSSSTLFRGLEIILKGRDPRDAQHFTQRTCGVCTYTHALASTRCVDNAVGVHIPKNATYIRNLVLGAQYLHDHIVHFYHLHALDFVDVTAALKADPAKAAKVASSISPRKT-TAADLKAVQDKLKTFVETGQLGPFTNAYFGHPAYYLDPETNLIATAHYLEALRLQVKAARAMAVFGAKNPHTQFTVVGGVTC------YDALTPQRIAEFEALWKETKAFVDEVYIPDLLVVAAAYKDWTQYG-GTDNFITFGEFPKDEYDNSRFFKPGVVFKRDFKNIKPFD-------KMQIEEHVRHSWYEGAEARHPWKGQTQPKYTDLHGDDRYSWMKAPRYMGEPMETGPLAQVLIAYSQGHPKVKAVTDAVLAKL------GVGPEALFSTLGRTAARGIETAVIAEYVGVMLQEYKDNIAKGDNVICAPWEMP--KQAEGVGFVNAPRGGLSHWIRIEDGKIGNFQLVVPSTWTLGPRCDKNNVSPVEASLIGTPVADAKRPVEILRTVHSFDPCIACGVH---------------
8SAM-T993myrB0.4960.9455.127threading_8--ERIVVDPITRIEGHLRIEAQMDGATIAQAYSSGTMVRGIETILKGRDPRDAWAFVQRICGVCTLVHGIASVRAVEDALRIELPLNAQLIRNLMIGAQYIHDHVMHFYHLHALDWVDVVSALSADPRATSELAQSISAWPKSSPGYFADTQKRIKTFVESGQLGIFANGYWGHPAYRLPPEANLMAVAHYLEALAWQRDTAKFHAIFGGKNPHPNF-VVGGVPSPIDLDSDSALNAKRLAEVRNLIQSMRTFVDQVYVPDTLAIAGFYKDWGERGEGLGNFLCYGDLPTGASLDTFLFPRGAILDRDLS-------TIHEVDLEAIQEFVNHSWYENDRGLHPYEGQTNLEYKQLDVSDGYSWLKAPRWKGRSVEVGPLARVLMLYATGHDQARELVDSTL------SRLDLPVDALYSTLGRTAARALESKILVDAMQGWYDGLIANVKSGDTKTNETLWEPWPSRAQGVGIMEAPRGALGHWIVIEDGRIANYQAVVPSTWNAGPRDGRGQAGAYEAALQDHQLVDVKQPIEILRTIHSFDPCIACAVH---------------
9MUSTER1ubmL0.4440.9333.379threading_9YSGPIVVDPVTRIEGHLRIEVEVENGKVKNAYSSSTLFRGLEIILKGRDPRDAQHFTQRTCGVCTYTHALASTRCVDNAVGVHIPKNATYIRNLVLGAQYLHDHIVHFYHLHALDFVDVTAALKADPAKAAKVASSISPRK-TTAADLKAVQDKLKTFVETGQLGPFTNAYFGHPAYYLDPETNLIATAHYLEALRLQVKAARAMAVFGAKNPHTQFTVVGGVTCYDA------LTPQRIAEFEALWKETKAFVDEVYIPDLLVVAAAYKDWT-QYGGTDNFITFGEFPKDEYDLSRFFKPGVVFKRDFKNIKPFDK-------MQIEEHVRHSWYEGAEARHPWKGQTQPKYTDLHGDDRYSWMKAPRYMGEPMETGPLAQVLIAYSQGHPKVKAVTDAVLAKLG------VGPEALFSTLGRTAARGIETAVIAEYVGVMLQEYKDNIAKGDNVICAPWEMP--KQAEGVGFVNAPRGGLSHWIRIEDGKIGNFQLVVPSTWTLGPRCDKNKLSPVEASLIGTPVADAKRPVEILRTVHSFDPCIACGVH---------------
10SPARKS3ayxa0.4500.9658.538threading_10SGRRVVIDPVTRIEGHMRCEVNVDNNVIQNAVSTGTMWRGLEVILRGRDPRDAWAFVERICGVCTGCHALASVRAVEDALDIKIPHNATLIREIMAKTLQIHDHIVHFYHLHALDWVNPVNALKADPQATSELQKLVSPHPMSSPGYFKDIQIRIQKFVDSGQLGIFKNGYWSNPAYKLSPEADLMAVTHYLEALDFQKEIVKIHAIFGGKNPHPNYM-VGGVPCAINIDGDMAANMERLNFVKSLIEQGRTFNTNVYVPDVIAIAAFYRDWLYGGGSATNVMDYGAYPKTPYDSTDQLPGGAIINGDWGKIHPVDPR----DPEQVQEFVTHSWYKETKGLHPWDGITEPNIIEIDESAKYSWIKSPRWRGHAVEVGPLARYILAYAQGVEYVKTQVHTSLNRFNAVCRLLDPNHKLGSTIGRTLARALESEYCGDMMLDDFNQLISNIKNGDSSTANTDKWDWPEHAKGVGTVAAPRGALAHWIVIEKGKIKNYQCVVPTTWNGSPRDPKGNIGAFEASLMGTPMERPDEPVEVLRTLHSFDPCLACSTH---------------

  Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 Download Model 2 Download Model 3 Download Model 4 Download Model 5
TM-score=0.961 to 2frvJ
SCOP code=e.18.1.1
TM-score=0.961 to 2frvJ
SCOP code=e.18.1.1
TM-score=0.960 to 1ubmL
SCOP code=e.18.1.1
TM-score=0.923 to 2frvJ
SCOP code=e.18.1.1
TM-score=0.961 to 1ubmL
SCOP code=e.18.1.1