Template-based Modeling Results for TRPG_ECOLI


  Submitted Primary Sequence

>Length 531
MADILLLDNIDSFTYNLADQLRSNGHNVVIYRNHIPAQTLIERLATMSNPVLMLSPGPGVPSEAGCMPELLTRLRGKLPIIGICLGHQAIVEAYGGYVGQAGEILHGKASSIEHDGQAMFAGLTNPLPVARYHSLVGSNIPAGLTINAHFNGMVMAVRHDADRVCGFQFHPESILTTQGARLLEQTLAWAQQKLEPANTLQPILEKLYQAQTLSQQESHQLFSAVVRGELKPEQLAAALVSMKIRGEHPNEIAGAATALLENAAPFPRPDYLFADIVGTGGDGSNSINISTASAFVAAACGLKVAKHGNRSVSSKSGSSDLLAAFGINLDMNADKSRQALDELGVCFLFAPKYHTGFRHAMPVRQQLKTRTLFNVLGPLINPAHPPLALIGVYSPELVLPIAETLRVLGYQRAAVVHSGGMDEVSLHAPTIVAELHDGEIKSYQLTAEDFGLTPYHQEQLAGGTPEENRDILTRLLQGKGDAAHEAAVAANVAMLMRLHGHEDLQANAQTVLEVLRSGSAYDRVTALAARG

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530
Download Primary Sequence

  Predicted Secondary Structure

>C-coil;H-helix;E-sheet
MADILLLDNIDSFTYNLADQLRSNGHNVVIYRNHIPAQTLIERLATMSNPVLMLSPGPGVPSEAGCMPELLTRLRGKLPIIGICLGHQAIVEAYGGYVGQAGEILHGKASSIEHDGQAMFAGLTNPLPVARYHSLVGSNIPAGLTINAHFNGMVMAVRHDADRVCGFQFHPESILTTQGARLLEQTLAWAQQKLEPANTLQPILEKLYQAQTLSQQESHQLFSAVVRGELKPEQLAAALVSMKIRGEHPNEIAGAATALLENAAPFPRPDYLFADIVGTGGDGSNSINISTASAFVAAACGLKVAKHGNRSVSSKSGSSDLLAAFGINLDMNADKSRQALDELGVCFLFAPKYHTGFRHAMPVRQQLKTRTLFNVLGPLINPAHPPLALIGVYSPELVLPIAETLRVLGYQRAAVVHSGGMDEVSLHAPTIVAELHDGEIKSYQLTAEDFGLTPYHQEQLAGGTPEENRDILTRLLQGKGDAAHEAAVAANVAMLMRLHGHEDLQANAQTVLEVLRSGSAYDRVTALAARG
CCEEEEEECCCCHHHHHHHHHHHCCCCEEEEECCCCHHCCHHHHHCCCCCEEEECCCCCCHHHCCCCHHHHHHHCCCCCEEEECHHHHHHHHHHCCEEEECCCCCCCCCEEEEECCCHHHCCCCCCCEEEEEEEEECCCCCCCEEEEEEECCEEEEEEECCCCEEEEECCHHHHHCCCCHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCEEEEECCCCCCCCCEEEHHHHHHHHHHCCCEEEEECCCCCCCCCCHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHCEEEEECCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHCCCCCCCCCEEEEECCHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEEEECCCCCEEECCCCEEEEEEECCEEEEEEECHHHCCCCCCCHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHCC

--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530
Download Predicted 3-state Secondary Structure Types

  Predicted Solvent Accessibility

>0-buried to 9-exposed
MADILLLDNIDSFTYNLADQLRSNGHNVVIYRNHIPAQTLIERLATMSNPVLMLSPGPGVPSEAGCMPELLTRLRGKLPIIGICLGHQAIVEAYGGYVGQAGEILHGKASSIEHDGQAMFAGLTNPLPVARYHSLVGSNIPAGLTINAHFNGMVMAVRHDADRVCGFQFHPESILTTQGARLLEQTLAWAQQKLEPANTLQPILEKLYQAQTLSQQESHQLFSAVVRGELKPEQLAAALVSMKIRGEHPNEIAGAATALLENAAPFPRPDYLFADIVGTGGDGSNSINISTASAFVAAACGLKVAKHGNRSVSSKSGSSDLLAAFGINLDMNADKSRQALDELGVCFLFAPKYHTGFRHAMPVRQQLKTRTLFNVLGPLINPAHPPLALIGVYSPELVLPIAETLRVLGYQRAAVVHSGGMDEVSLHAPTIVAELHDGEIKSYQLTAEDFGLTPYHQEQLAGGTPEENRDILTRLLQGKGDAAHEAAVAANVAMLMRLHGHEDLQANAQTVLEVLRSGSAYDRVTALAARG


--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100-------110-------120-------130-------140-------150-------160-------170-------180-------190-------200-------210-------220-------230-------240-------250-------260-------270-------280-------290-------300-------310-------320-------330-------340-------350-------360-------370-------380-------390-------400-------410-------420-------430-------440-------450-------460-------470-------480-------490-------500-------510-------520-------530
Download Predicted Solvent Accessibility

  Top 10 Templates

RankMethodTemplateIdentityCoverageN-ZscoreThreading AlignmentMADILLLDNIDSFTYNLADQLRSNGHNVVIYRNHIPAQTLIERLATMSNPVLMLSPGPGVPSEAGCMPELLTRLRGKLPIIGICLGHQAIVEAYGGYVGQAGEILHGKASSIEHDGQAMFAGLTNPLPVARYHSLVGSNIPAGLTINAHFNGMVMAVRHDADRVCGFQFHPESILTTQGARLLEQTLAWAQQKLEPANTLQPILEKLYQAQTLSQQESHQLFSAVVRGELKPEQLAAALVSMKIRGEHPNEIAGAATALLENAAPFPRPDYLFADIVGTGGDGSNSINISTASAFVAAACGLKVAKHGNRSVSSKSGSSDLLAAFGINLDMNADKSRQALDELGVCFLFAPKYHTGFRHAMPVRQQLKTRTLFNVLGPLINPAHPPLALIGVYSPELVLPIAETLRVLGYQRAAVVHSGGMDEVSLHAPTIVAELHDGEIKSYQLTAEDFGLTPYHQEQLAGGTPEENRDILTRLLQGKGDAAHEAAVAANVAMLMRLHGHEDLQANAQTVLEVLRSGSAYDRVTALAARG
1MUSTER1kgzB0.7520.6212.429threading_1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THQPILEKLFKSQSMTQEESHQLFAAIVRGELEDSQLAAALISMKMRGERPEEIAGAASALLADAQPFPRPDYDFADIVGTGGDGTNSINISTASAFVAASCGAKVAKHGNRSVLA--GSCDLLQAFGIRLDMSAEDSRQALDDLNVCFLFAPQYHTGFRHAMPVRQQLKTRTIFNVLGPLINPARPPKALIGVYSPELVLPIAQALKVLGYKNAAVVHGGGMDEVAIHTPTQVAELNNGEIESYQLSPQDFGLQSYSLNALQGGTPEENRDILARLLQGKGDAAHARQVAANVALLLKLFGQDNLRHNAQLALETIRSGTAFERVTALAAR-
2SPARKS1kgza0.7530.6185.380threading_2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THQPILEKLFKSQSMTQEESHQLFAAIVRGELEDSQLAAALISMKMRGERPEEIAGAASALLADAQPFPRPDYDFADIVGTGGDGTNSINISTASAFVAASCGAKVAKHGNRS----AGSCDLLQAFGIRLDMSAEDSRQALDDLNVCFLFAPQYHTGFRHAMPVRQQLKTRTIFNVLGPLINPARPPKALIGVYSPELVLPIAQALKVLGYKNAAVVHGGGMDEVAIHTPTQVAELNNGEIESYQLSPQDFGLQSYSLNALQGGTPEENRDILARLLQGKGDAAHARQVAANVALLLKLFGQDNLRHNAQLALETIRSGTAFERVTALAAR-
3PROSPECT21vquA0.3660.6123.526threading_3TS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WYLLLQQLIDGESLSRSQAAELQG-WLSEAVPPELSGAILTALNFKGVSADELTGAEVLQSQSKTNSPF------SIIDTCGTGSSTFNISTAVAFVAAAYGVPVAKHGNR--SSLTGSADVLEALGVNLGASPEKVQAALQEVGITFLFAPGWHPALKAVATLRRTLRIRTVFNLLGPLVNPLRPTGQVVGLFTPKLLTTVAQALDNLGKQKAIVLHGERLDEAGLGDLTDLAVLSDGELQLTTINPQEVGVTPAPIGALRGGDVQENAEILKAVLQGKGTQAQQDAVALNAALALQVAGAVPHAQGVSVAKEILQTGTAWAKLAQLVYGN
4PPA-I1kgzB0.7520.6215.563threading_4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THQPILEKLFKSQSMTQEESHQLFAAIVRGELEDSQLAAALISMKMRGERPEEIAGAASALLADAQPFPRPDYDFADIVGTGGDGTNSINISTASAFVAASCGAKVAKHGNRSVLA--GSCDLLQAFGIRLDMSAEDSRQALDDLNVCFLFAPQYHTGFRHAMPVRQQLKTRTIFNVLGPLINPARPPKALIGVYSPELVLPIAQALKVLGYKNAAVVHGGGMDEVAIHTPTQVAELNNGEIESYQLSPQDFGLQSYSLNALQGGTPEENRDILARLLQGKGDAAHARQVAANVALLLKLFGQDNLRHNAQLALETIRSGTAFERVTALAAR-
5HHPRED-l3qr9_A0.3210.6214.059threading_5-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PSWPQILGRLTDNRDLARGQAAWAMDQIMTGNARPAQIAAFAVAMTMKAPTADEVGELAGVMLSHAHPLPVPD-DAVDVVGTGGDGVNTVNLSTMAAIVVAAAGVPVVKHGNRAASSLSGGADTLEALGVRIDLGPDLVARSLAEVGIGFCFAPRFHPSYRHAAAVRREIGVPTVFNLLGPLTNPARPRAGLIGCAFADLAEVMAGVFAARR-SSVLVVHGDGLDELTTTTTSTIWRVAAGSVDKLTFDPAGFGFARAQLDQLAGGDAQANAAAVRAVLGGA-RGPVRDAVVLNAAGAIVAHGWLAWEEGLRRASAAIDTGAAEQLLARWVRF-
6HHPRED-g3qr9_A0.3100.6253.846threading_6-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PSWPQILGRLTDNRDLARGQAAWAMDQIMTGNARPAQIAAFAVAMTMKAPTADEVGELAGVMLSHAHPLPVPD-DAVDVVGTGGDGVNTVNLSTMAAIVVAAAGVPVVKHGNRAASSLSGGADTLEALGVRIDLGPDLVARSLAEVGIGFCFAPRFHPSYRHAAAVRREIGVPTVFNLLGPLTNPARPRAGLIGCAFADLAEVMAGVFAARR-SSVLVVHGDGLDELTTTTTSTIWRVAAGSVDKLTFDPAGFGFARAQLDQLAGGDAQANAAAVRAVLGGARGPVRDAVVLNAAGAIVAHGWLPAWEEGLRRASAAIDTGAAEQLLARWVRFG
7SP31kgza0.7530.6185.351threading_7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THQPILEKLFKSQSMTQEESHQLFAAIVRGELEDSQLAAALISMKMRGERPEEIAGAASALLADAQPFPRPDYDFADIVGTGGDGTNSINISTASAFVAASCGAKVAKHGNRS----AGSCDLLQAFGIRLDMSAEDSRQALDDLNVCFLFAPQYHTGFRHAMPVRQQLKTRTIFNVLGPLINPARPPKALIGVYSPELVLPIAQALKVLGYKNAAVVHGGGMDEVAIHTPTQVAELNNGEIESYQLSPQDFGLQSYSLNALQGGTPEENRDILARLLQGKGDAAHARQVAANVALLLKLFGQDNLRHNAQLALETIRSGTAFERVTALAAR-
8SAM-T991kgzB0.7520.6215.237threading_8------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------THQPILEKLFKSQSMTQEESHQLFAAIVRGELEDSQLAAALISMKMRGERPEEIAGAASALLADAQPFPRPDYDFADIVGTGGDGTNSINISTASAFVAASCGAKVAKHGNRSV--LAGSCDLLQAFGIRLDMSAEDSRQALDDLNVCFLFAPQYHTGFRHAMPVRQQLKTRTIFNVLGPLINPARPPKALIGVYSPELVLPIAQALKVLGYKNAAVVHGGGMDEVAIHTPTQVAELNNGEIESYQLSPQDFGLQSYSLNALQGGTPEENRDILARLLQGKGDAAHARQVAANVALLLKLFGQDNLRHNAQLALETIRSGTAFERVTALAAR-
9MUSTER2elcA0.4150.6122.277threading_9--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MDAVKKAILGEVLEEEEAYEVMRALMAGEVSPVRAAGLLVALSLRGERPHEIAAMARAMREAARPLRVHRRPLLDIVGTGGDGKGLMNLSTLAALVAAAGGVAVAKHGNRAASSRAGSADLLEALGVDLEAPPERVGEAIEELGFGFLFARVFHPAMRHVAPVRAELGVRTVFNLLGPLTNPAGADAYVLGVFSPEWLAPMAEALERLGA-RGLVVHGEGADELVL-GENRVVEVGK---GAYALTPEEVGLKRAPLEALKGGGPEENAALARRLLKGEEKGPLADAVALAAGAGFYAAGTPSLKEGVALAREVLASGEAYLLLERYVA-A
10SPARKS2bpqa0.3060.6275.094threading_10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PSWPQILGRLTDNRDLARGQAAWAMDQIMTGNARPAQIAAFAVAMTMKAPTADEVGELAGVMLSHAHPLPADTDDAVDVVGTGGDGVNTVNLSTMAAIVVAAAGVPVVKHGNRAASSLSGGADTLEALGVRIDLGPDLVARSLAEVGIGFCFAPRFHPSYRHAAAVRREIGVPTVFNLLGPLTNPARPRAGLIGCAFADLAEVMAGVFAARRS-SVLVVHGDGLDELTTTTTSTIWRVAAGSVDKLTFDPAGFGFARAQLDQLAGGDAQANAAAVRAVLGGARGPVRDAVVLNAAGAIVAHAGLSSWEEGLRRASAAIDTGAAEQLLARWVRFG

  Predicted Tertiary Structure

Download Model 1 Download Model 2 Download Model 3 Download Model 4 Download Model 5
TM-score=0.810 to 1kgzB
SCOP code=a.46.2.1
TM-score=0.810 to 1kgzB
SCOP code=a.46.2.1
TM-score=0.805 to 1kgzB
SCOP code=a.46.2.1
TM-score=0.726 to 1kgzB
SCOP code=a.46.2.1
TM-score=0.810 to 1kgzB
SCOP code=a.46.2.1